Hoolekogu

HOOLEKOGU on lasteaia juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga (KLS § 24 lg1).

HOOLEKOGU TÖÖ

  • hoolekogu koosseisu kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma lastevanemate esindaja(d) ja linnavalitsuse esindaja
  • oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja
  • hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ja linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni
  • töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt 1 kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul

  HOOLEKOGU PÄDEVUS

  • kuulab ära lasteaia direktori aruande lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest
  • teeb lasteaia direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid soodsa arengukeskkonna tagamiseks
  • osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös
  • osaleb lapse toidukulu päevamaksumuse määramises
  • otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi

 

            LASTEAIA HOOLEKOGU KOOSSEIS 2017/2018 ÕPPEAASTAL

 

Nimi 

Staatus Kontakt
    MARKO MÄGI

Hoolekogu esimees

Õiemesila lapsevanemate esindaja

marko.magi001@ut.ee
   LIISA STERN

Pisimesila lapsevanemate esindaja

liisastern@gmail.com

  TIINA BOGDANOV

Kärjemesila lapsevanemate esindaja 

tiina.bogdanov@gmail.com
   ANETT VEETAMM

Linnavolikogu esindaja

Kärjemesila lapsevanemate esindaja

anett.veetamm@gmail.com
   ANDRES HANDSMITT

Pisimesila lapsevanemate esindaja

andreshandsmitt@gmail.com
    SILVI PAAGEL

Õpetajate esindaja 

 silvi.paagel@lamesimumm.ee
   GETE NÖPS

Mängumesila lapsevanemate esindaja

 getenops@gmail.com

   JANAR SIHV

Mängumesila lapsevanemate esindaja 

 janar@flint.ee
  KRISTINA MÄTLIK

Õiemesila lapsevanemate esindaja 

kristina.matlik@gmail.com
 


 

 

print